loader image

Depunerea dosarului pentru programul EURO200

Pentru acordarea sprijinului financiar de 200 de Euro acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, toţi studenţii interesaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege (venit brut mai mic de 250 lei pe membru de familie şi vârsta de până în 26 de ani, minim 45 de credite promovate din anul anterior, – excepţie face anul I de studii) sunt rugaţi să depună* dosarele complete până pe data de 16 aprilie 2020, ora 12, la secretariatul facultăţii.

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 • Dosar plic cu precizarea numelui, iniţialei tatălui, prenumelui, facultăţii, secţiei, anului, grupei;
 • cerere tip;
 • copie după actul de identitate;
 • copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei care beneficiază de prevederile actualei legi;

  Toate aceste copii vor fi însotite de originale pentru certificare la secretariat!
 • anchetă socială realizată de Primărie privind situaţia financiară a familiei din care să reiasă venituarile familiei precum şi că dispun sau nu de bunuri mobile sau imobile care ar putea fi valorificate conf.art.8 alin 2-4 din Legea nr.416/2001.
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată la notariat, precum că familia nu a mai beneficiat de subvenţia de 200 de Euro acordată prin Lg.269/2004, venitul brut lunar pe membru de familie nu depăşeşte 250 lei şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator personal cu configuraţia minimă precizată în legislaţie.
 • Adeverinţe de venit, în original, ale membrilor familiei pe luna februarie sau martie 2020 (luna anterioară depunerii cererii):
   adeverinte venit brut sau cupoane de pensie în original pe luna februarie sau martie 2020 de la ambii părinţi sau declaraţie prin notariat/primărie pentru părinţii care nu au nici un fel de venit;
   adeverinţă deţinere teren şi societate de la Primărie şi ANAF pentru toți membrii familiei (exclusiv copii cu vârsta sub 18 ani).
   adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori.
   copie după hotărârea judecătorească de divorţ şi pensia alimentară (unde este cazul).