loader image

Polimeri Naturali şi Sintetici

Director departament:
Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc
Tel: +40-232-278683 / int. 2219

Consiliu departament:
Conf.dr.ing. Irina CÂRLESCU
Șef lucr.dr.ing. Florin CIOLACU


Colective


Chimie organică

Scurt istoric

In cadrul Scolii Politehnice Gh. Asachi Iasi, infiintata in 1937 si functionand cu drepturi depline din 1 octombrie 1938, printre cele trei facultati constituente, figura si Facultatea de Chimie Industriala. Catedra de Chimie Organica a acestei facultati se infiinteaza in cadrul Politehnicii din Iasi, la sfarsitul anului 1941, cand profesor emerit Ilie Matei – membru corespondent al Academiei Romane – preia functia de profesor titular, pentru ca din 1948 sa detina functia de sef la sectia de Industrii Organice si din octombrie 1961 sef al Catedrei de Chimie Organica, pana in 1965. Cercetator pasionat, animat in egala masura, de obiectivul cautarii unor filoane neexplorate in investigatia fundamentala, cat si de trasarea unor cai de cercetare aplicativa, profesorul Ilie Matei a dezvoltat chimia reactiilor benzoinei si acenaftenchinonei, studiul uleiurilor eterice extrase din frunze de conifere, aducand contributii de pionierat in sinteza elastomerilor poliuretanici etc.

In timp, conducerea catedrei revine unor distinse cadre didactice, insa afirmarea Scolii de Chimie Organica, prin efervescenta creatoare, greu de egalat, rigoarea stiintifica, exigenta impusa colaboratorilor, portofoliile de lucrari stiintifice, numarul considerabil de teze de doctorat elaborate si sustinute public, revine Acad. Prof. Dr. Doc. Ing. Cristofor Simionescu.

Personalul colectivului

 Cadre didactice

Irina Cârlescu 
Conferențiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: icarlescu@ch.tuiasi.roicarlescu@yahoo.com 
webpage
Dan Scutaru
Profesor dr. ing. 
tel.: 0232 278683 / int. 2229
email: dscutaru@ch.tuiasi.rodscutaru@yahoo.com 
curriculum vitae
Corina Măluţan 
Sef lucrari dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2176
email: cmalutan@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Cristina Maria Herghelegiu
Asistent dr. chim.
tel.: 0232 278683 / int. 
email: c_paius@ch.tuiasi.ro 

  Personal TESA

Aurel Simion 
tehnician ing.
tel.: 0232 278683 / int.
Vasile Dragomanu 
tehnician ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2137

Contributia catedrei privind activitatea didactica la nivelul specializarilor

Cursuri si aplicatii la:

 • Anii II si III, inginerie chimica
 • Anii I si II Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
 • Anul II Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Directii de cercetare

 • cristale lichide micro- si macromoleculare
 • chimia combinatiilor organometalice
 • chimia bazelor Mannich
 • chimia compusilor heterociclici
 • intermediari pentru coloranti si pigmenti organici

Colaborari nationale si internationale

Acord de colaborare cu Himeji Institute of Technology, Himeji, Japonia.


Ingineria hârtiei

Scurt istoric

Domeniul chimiei şi tehnologiei materialelor vegetale, în particular al celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale a fost puţin cultivat în România antebelică, atât în planul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, cât şi în cel al promovării tehnicii avansate.

După cel de-al doilea război mondial, odată cu dezvoltarea sectorului industrial de profil, s-au depus eforturi pentru formarea cadrelor necesare, concretizate în înfiinţarea, în anul universitar 1949 / 1950, a secţiei de Tehnologia celulozei şi hârtiei la Facultatea de Chimie Industrială, din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Răspunderea pentru organizarea acestei specialităţi a revenit Acad. Cristofor Simionescu, care a alcătuit un nucleu de bază din care au făcut parte profesorii Vasile Diaconescu; Elena Calistru şi Emanuel Poppel şi la care s-au alăturat ulterior viitorii profesori Nicolae Asandei şi Gheorghe Rozmarin.

Istoria şcolii româneşti de celuloză şi hârtie înregistrează mai multe etape. Perioada primilor zece ani, este marcată de dificultăţi majore, inerente oricărui început, legate de organizarea laboratoarelor, elaborarea cursurilor şi abordarea primelor teme de cercetare, dar rezultatele pozitive sunt evidente. Au absolvit facultatea primii ingineri în specialitatea “Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale” şi au fost elaborarte cele dintâi teze de doctorat, în domeniile: fracţionarea celulozei (Elena Calistru), cercetări de chimie aplicată în tehnologia hârtiei (Em. Poppel), obţinerea carboximetilcelulozei (N. Asandei), cercetări privind destrucţia celulozei (Gh. Rozmarin).

Absolvenţii secţiei participă cu succes la dezvoltarea sectorului industrial de profil, afirmându-se în funcţii de conducere sau abordând probleme de cercetare şi proiectare sau de exploatare în unităţile industriale. În aceeaşi perioadă se organizează grupe de cercetare consacrate chimiei materialelor vegetale la Institutul de Chimie Macromoleculară “P. Poni” Iaşi , la care participă şi cadrele didactice de la secţia de celuloză.

Ca rezultat al strădaniilor depuse de colectivul secţiei, la începutul anilor ‘60 învăţământul superior în domeniul celulozei, hârtiei şi fibrelor ajunge la maturitatea dezvoltării sale, fapt probat printr-un succes major – organizarea, în anul 1961, a primului Simpozion internaţional de chimia şi tehnologia celulozei.

Manifestarea a devenit tradiţională, prin desfăşurarea a 14 ediţii (ultima în 2010) la care au participat numeroşi oameni de ştiinţă de prestigiu din multe ţări. Se creează primele contacte internaţionale şi se efectuează schimburi de experienţă, stagii de specializare sau se consemnează invitaţii ca profesori asociaţi în diferite centre.

Perioada fertilă, de după anul 1960, este însoţită de o intensă activitate publicistică, concretizată în lucrări ştiinţifice apărute în ţară şi străinătate şi editarea mai multor monografii. Secţia este vizitată, la rândul ei, de un număr mare de specialişti din străinătate, din recunoscute centre de învăţământ şi cercetare.

La propunerea unor specialişti străini, cu ocazia Simpozionului din 1965, ia fiinţă la Iaşi (în 1966) revista internaţională “Cellulose Chemistry and Technology”, care se alătură unei publicaţii deja existente în România – Celuloză şi Hârtie – apărută în anul 1951.

Se poate afirma că din acest moment, centrul de învăţământ şi cercetare de la Iaşi se află în contact permanent cu centre similare din întreaga lume. Tineri din Coreea, Egipt, Gabon, Grecia, India, Siria, Ungaria, Vietnam, Zair se numără printre absolvenţii secţiei sau printre cei care şi-au susţinut teze de doctorat în cadrul catedrei.

La prima generaţie de cadre didactice s-au adăugat, în special în perioada 1960-1970 tineri absolvenţi valoroşi, care au continuat activitatea de cercetare, prin introducerea de noi domenii, au finalizat teze de doctorat şi au contribuit la apariţia de monografii şi cursuri.

În anul 1974 secţia s-a mutat în spaţiul actual prevăzut cu laboratoare pentru studenţi şi cercetare, staţii micropilot şi cabinete pentru cadrele didactice, îmbunătăţindu-se considerabil condiţiile de studiu şi de activitate didactică şi cercetare.

În anul 1995 secţia de celuloză, hârtie şi fibre a fost acreditată pentru organizarea studiilor de aprofundare în domeniul: „Procedee neconvenţionale de prelucrare chimică a lemnului şi a altor resurse vegetale” ceea ce deschide absolvenţilor perspectiva continuării pregătirii ştiinţifice prin doctorat sau încadrării în învăţământul superior şi în cercetare.

În anul 2009 se acreditează programul de studii de licenţă (4 ani) „Ingineria Fabricaţiei Hârtiei”. Tot în anul 2009 se acreditează două programe noi de studii de masterat cu durata de 2 ani: „Ştiinţa Hârtiei şi a Materialelor Compozite” şi respectiv „Materiale Macromoleculare Înalt Performante”. Începând cu anul 2013 funcţionează cu acreditare programul de master „Biomateriale Polimerice şi Bioresurse”.

În cei 70 ani de activitate ai secţiei, au absolvit cursurile peste 1100 ingineri, s-au susţinut 50 teze de doctorat, s-au editat 40 manuale şi tratate în domeniul celulozei, hârtiei şi fibrelor şi s-au publicat peste 1000 lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate.

Personalul colectivului

Cadre didactice

Teodor Măluţan 
Profesor dr. ing. – Decan 
tel.: 0232 278683 / int. 2364
email: thmalu@ch.tuiasi.ro; thmalu2000@yahoo.fr
curriculum vitae
Florin Ciolacu 
Şef. lucrări dr. ing. – Şef colectiv
tel.: 0232 278683 / int. 2201 
email: fciolacu@ch.tuiasi.ro
Paul P. Obrocea 
Şef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2200 
email: pobrocea@ch.tuiasi.ro
Adrian-Cătălin Puiţel 
Şef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: puitelac@ch.tuiasi.ro;adrianpuitel@gmail.com 
curriculum vitae

Profesori asociați – conducători de doctorat

Dan Gavrilescu
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 70 / 2322
email: gda@ch.tuiasi.ro
Valentin I. Popa 
Profesor dr. ing. 
tel.: 0232 278683 / int. 2202
email: vipopa@ch.tuiasi.ro
Prof.univ.dr.ing. Elena BobuElena Bobu 
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2203
email: elbo@ch.tuiasi.ro

Profesori consultanti

Paul Obrocea 
Profesor dr. ing. – Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2202
email: obrocea@ch.tuiasi.ro
Sorin Ciovică
Profesor dr. ing. – Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2201
email: sciovica@ch.tuiasi.ro

  Personal TESA

Adina Custura
dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2200
email: adina.custura@tuiasi.ro    

Contributia catedrei privind activitatea didactica la nivelul specializarilor

Catedra de celuloză, hârtie şi fibre pregăteşte ingineri şi subingineri în specialitatea „Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre” şi asigură perfecţionarea prin stadii postuniversitare şi prin doctorat. Prin planul de învăţământ se urmăreşte să se asigure viitorilor ingineri o pregătire de specialitate solidă, dar şi ample cunoştinţe în domenii conexe, care să le permită să-şi desfăşoare activitatea atât în cercetare şi proiectare cât şi în sfera industrială. Pentru aceasta, în primii doi ani de studiu, planul de învăţământ, care este comun tuturor secţiilor din facultate, cuprinde un număr de 568 ore afectate disciplinelor fundamentale şi de pregătire tehnică de profil. Matematica, fizica şi alte discipline generale de bază în formarea inginerului chimist ocupă circa. 17% din volumul total de ore. Disciplinele de pregătire tehnică sunt reprezentate prin mecanică, rezistenţa materialelor, inginerie mecanică şi construcţia utilajului chimic, electrotehnica şi electronica. Chimia anorganică, organică şi analitică cumulează în primii doi ani 1692 ore, adică 43 % din fondul de timp afectat pregătirii inginereşti.

Pentru formarea unui specialist complet, în planul de învăţământ sunt prevăzute şi discipline umaniste: filosofia, psihologia inginerului ş.a. cu un fond de 56 ore de curs.

Începând cu anul III de studiu pregătirea se diferenţiază în concordanţă cu specialitatea pentru care a optat studentul. Astfel, la specialitatea „Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre”, particularizările se referă atât la disciplinele chimice – chimia lemnului, chimia aditivilor în industria de celuloză şi hârtie – cât şi la cele inginereşti – fenomene de transfer, optimizări în industria chimică, tehnologie chimică generală , etc. Studenţii beneficiază şi de un număr însemnat de discipline la alegere: biochimie, programarea calculatoarelor, surse neconvenţionale de energie, determinarea structurii compuşilor organici, etc.

În anii terminali, IV şi V, disciplinele de specialitate ocupă 1316 ore la care se adaugă 252 ore necesare realizării proiectului de diplomă, ceea ce reprezintă 40 % din numărul total de ore, ele fiind următoarele:

 • Tehnologia celulozei;
 • Tehnologia hârtiei;
 • Echipamente în industria de celuloză şi hărtie;
 • Tehnologia fibrelor chimice;
 • Procese biotehnologice în industria de celuloză şi hârtie;
 • Tehnologii poligrafice;
 • Reciclarea fibrelor celulozice;
 • Conservarea resurselor de apă şi energie la fabricarea celulozei şi hârtiei;
 • Procese hidrolitice şi fermentative;
 • Tehnologii de valorificare a ligninei;
 • Ambalaje din hârtie şi carton;
 • Innobilarea şi prelucrarea hârtiei;
 • Reologia hârtiei;
 • Derivaţi de celuloză;

Dintre disciplinele liber alese se menţionează:

 • Teoria sistemelor;
 • Relaţii economice internaţionale;
 • Inventică;
 • Biodegradarea şi biostabilitatea polimerilor;
 • Strategia cercetării ştiinţifice;
 • Bazele proiectării;
 • Resurse regenerabile de materii prime şi energie;
 • Metode şi tehnici de protecţie a pieselor de patrimoniu;
 • Adezivi şi materiale peliculogene;
 • Tehnici de calcul în industria de celuloză şi hârtie.

Facilitati:

 • Instalatie de cromatografie HPLC VARIAN (pompa de presiune Varian, Autosampler Waters 717 plus, detector programabil varian UV-VIS, Detector de fluorescenta Jasco FP-820)
 • Spectrometru de fluorescenta PERKIN-ELMER LB 50B
 • Spectrofotometru FTIR DIGILAB-FTS 2000 cu dispozitiv ATR (ZnSe)
 • Spectrofotometru UV-VIS Jasco V 550
 • Gaz-cromatograf FID HP 5980
 • Instalatie de cromatografie pe gel permeabil cu detector UV-VIS si colector automat de fractiuni GILSON
 • Instalatie de extractie in faza solida GILSON ASPEC XL
 • Fotocolorimetru electronic pH-metru de laborator electronic cu electrod HANNA
 • Microscop optic cu camera digitala MAGNUM T si soft de analiza de imagine IMAGE PRO EXPRESS
 • Rotavapor Bai de apa termostatate
 • Centrifuge cu si fara termostatare (SORVALL, SIGMA 4-10, MERMEZ 320 K, WIFUG 2000 E)
 • Etuve la presiune normala si presiune redusa
 • Balante analitice digitale (Sartorius)
 • Aparatura de achizitie si proiectie a imaginilor
 • Presa manuala cu platane incalzite 20-200 C CARVER
 • Instalatie de extractie tip Soxhlet
 • Spectrograf de masa MALDI-TOF LASERMAT AT 2000

Colaborari nationale si internationale

Programe internaţionale în derulare:

Denumire programDirector program UTIFinanţare/BugetPerioada
PAPHERCONProf.dr.ing. Elena Bobu2 750 000 lei2012-2014
FP7- SORT ITProf.dr.ing. Elena Bobu225 000 Euro2008-2011
FP6- EcobindersProf.dr.ing. V.I.Popa158 000 Euro2005-2008
EPPIC – European Pulp and Paper Industry more CompetitiveProf.dr.ing. Elena Bobu32 000 Euro2001-2004
EUROLIGNIN
G1RT-CT-2002-05088
Prof.dr.ing. V.I.Popa17450 Euro2002-2005
COST E 17Prof.dr.ing. Elena Bobu2001-2004
COST E 26Prof.dr.ing. Elena Bobu2002-2005
COST E 32Prof.dr.ing. Elena Bobu2003-2006

Contact

Şef colectiv:
Șef lucrari dr. ing. Florin Ciolacu
Telefon: 0232 278683 / int. 2201
email: fciolacu@ch.tuiasi.ro


Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Contribuţia colectivului privind activitatea didactică

Colectivul de Polimeri Naturali şi Sintetici pregăteşte ingineri cu specializarea Ştiinţa şi Ingineria Polimerilor şi asigură perfecţionarea prin studii de masterat şi doctorat. Activităţile didactice ale departamentului sunt concretizate sub forma următoarelor programe de studii:

 1. PROGRAM DE LICENŢĂ – Ingineri, zi, cu durată de 4 ani, în domeniul Inginerie chimică – specializarea Ştiinţa şi Ingineria Polimerilor
 2. PROGRAM DE MASTER – forma de învăţământ zi, cu durata de 2 ani – Biomateriale Polimerice şi Bioresurse
 3. PROGRAME DE STUDII DOCTORALE – cu frecvenţă (cu bursă) şi cu frecvenţă redusă (fără bursă), cu durata de 3 ani, în domeniul Chimie

Conform planului de învăţământ, în primii doi ani de studiu se parcurg disciplinele comune tuturor secţiilor din facultate, şi anume disciplinele fundamentale (chimie organică, chimie anorganică, chimie analitică, matematică, fizică, etc.) şi disciplinele de pregătire tehnică de profil (mecanică, rezistenţa materialelor, electrotehnică, fenomene de transfer, construcţia de utilaje chimice, etc.).

În anii 3 şi 4 de studiu, disciplinele de specialitate sunt susţinute de membrii departamentului:

 • Auxiliari pentru industria de polimeri naturali şi sintetici 
 • Bazele fizico-chimice ale polimerilor naturali şi sintetici 
 • Teoria proceselor de sinteză a compuşilor macromoleculari 
 • Materiale şi protecţie anticorozivă 
 • Polimeri pentru medicină şi farmacie 
 • Transformări chimice ale polimerilor 
 • Proprietăţile fizice şi reologice ale polimerilor 
 • Tehnologia polimerilor 
 • Ingineria utilajelor pentru sinteza şi prelucrarea polimerilor 
 • Reciclarea hârtiei şi materialelor polimerice 
 • Fenomene de suprafaţă şi interfaţă caracteristice polimerilor 
 • Ingineria moleculară a sintezei şi prelucrării polimerilor
 • Noi metode în sinteza compuşilor macromoleculari 
 • Tehnopolimeri 
 • Polimeri utilizaţi în cosmetică 
 • Adezivi şi materiale peliculogene 
 • Ingineria materialelor polimerice 
 • Tehnici de protecţie a pieselor de patrimoniu 
 • Analiza structurală în chimia organică 
 • Reţele macromoleculare

În cadrul specializării de master Biomateriale Polimerice şi Bioresurse, conform planului de învăţământ se parcurg următoarele discipline:

 • Bioresurse 
 • Procedee neconvenţionale de valorificare a bioresurselor 
 • Strategia cercetării 
 • Biocompozite 
 • Biomateriale 
 • Metode de caracterizare şi testare a materialelor 
 • Fizica structurilor fibroase 
 • Structuri fibroase multifuncţionale 
 • Modelare moleculară şi simulare de proprietăţi 
 • Proprietăţi de suprafaţă şi de interfaţă ale biomaterialelor 
 • Biocompatibilizarea şi biodegradarea materialelor 
 • Designul şi prelucrarea biomaterialelor 
 • Reţele macromoleculare 
 • Biorafinarea resurselor vegetale 
 • Ambalaje ecologice 
 • Managementul ciclului de viaţă a materialelor 
 • Polimeri funcţionali şi materiale inteligente 
 • Mecanisme neconvenţionale de sinteză a biomaterialelor polimerice 
 • Chimie supramoleculară 
 • Polimeri sensibili la stimuli externi cu aplicaţii în biologie

De asemenea, studenţii si masteranzii sunt implicaţi în activitatea de cercetare alături de cadrele didactice din acest departament. Această activitate de cercetare se desfăşoară în laboratoarele înfiinţate în cadrul Platformei MATMIP (Materiale Polimerice Multifuncţionale Înalt Performante pentru Medicină, Farmacie, Microelectronică, Stocare de Energie /Informaţii, Protecţia Mediului). Activităţile de formare şi de cercetare din cadrul Platformei MATMIP se desfăşoară în următoarele laboratoare: Laborator de metode termice de investigare, Laborator modelare moleculară şi simulare proprietăţi, Laborator de studii reologice, Laborator de studiu a proprietăţilor de interfaţă, Laborator de sinteze neconvenţionale, Laborator de sinteză şi caracterizare biomateriale polimerice şi polimeri biologic activi, Laborator de sinteză organică fină, Laborator analize mase moleculare polimeri, Laborator spectroscopie RMN.

Studiile se încheie cu o lucrare de diplomă (studii de licenţă) sau o lucrare de disertaţie (studii de master) concepută de către absolvent sub conducerea ştiinţifică a cadrelor didactice din colectiv.

Personalul colectivului

 Cadre didactice

Prof. dr. ing. Nicolae HURDUC Nicolae Hurduc 
Profesor dr. ing. – Director Departament
tel.: 0232 278683 / int. 2219
email: nicolae.hurduc@tuiasi.ronhurduc@yahoo.com 
webpage
Bogdan C. Simionescu 
Academician Profesor dr. ing – Vicepreședinte al Academiei Române
tel.: 0232 278683 / int. 2219; 0232 217454
email: bcsimion@icmpp.robcsimion@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Marcel Popa 
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2271
email: marpopa@ch.tuiasi.romarpopa2001@yahoo.fr 
webpage
Geta David 
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2247
email: geta.david@tuiasi.ro
curriculum vitae
Constanţa Ibănescu 
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2247
email: ibanescu@ch.tuiasi.ro
webpage 
Șef lucrări dr. bioing. Cătălina-Anişoara PeptuCătălina Anișoara Peptu 
Conferențiar dr. bioing.
tel.: 0232 278683 / int.
Elena-Luiza Epure 
Șef lucrări dr. chim.
tel.: 0232 278683 / int.
email: lepure@tuiasi.ro
curriculum vitae: RomânăEnglish 
webpage
Maricel Danu 
Şef. lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2247
email: mdanu@tuiasi.ro
curriculum vitae
rezumat teză doctorat

Profesori consultanţi

Cleopatra Oprea 
Profesor dr. ing. – Membru Academie – Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2231
email: coprea@ch.tuiasi.ro
Maria Lungu 
Profesor dr. ing. – Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2235
email: mlungu@ch.tuiasi.ro
webpage
Mihai Rusu 
Profesor dr. ing. – Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2271 
email: mrusu@ch.tuiasi.ro
Mihai Dărângă
Profesor dr. ing. – Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2154
email: mdaranga@ch.tuiasi.ro

Personal TESA

Genarino Baciu 
tehnician ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2200
email: bgenarino@yahoo.com

Contact

Acad. Prof. dr. ing. Bogdan C. Simionescu
Telefon: 0232 278683 / int. 2219
0232 217454
email: bcsimion@icmpp.ro

Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc
Telefon: 0232 278683 / int. 2219
email: nhurduc@ch.tuiasi.ro