loader image

Admitere Master

 1. Numărul de locuri
 2. Calendar admitere
 3. Metoda de selecție
 4. Acte necesare
 5. Taxa de înscriere
 6. Informații privind admiterea online
 7. Procedura de admitere
 8. Români de pretutindeni

Numărul de locuri și oferta educaţională – Septembrie 2023

Ciclul universitar de MASTER la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” c.f. H.G. 356/2023 durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 credite)

Domeniul de masterDenumirea programului universitar de master*Forma de înv. Nr. total locuri buget Nr. locuri taxa
Inginerie ChimicăProduse farmaceutice și cosmetice
Ingineria procedeelor nepoluante
Controlul și procesarea alimentelor
Biomateriale polimerice și bioresurse
Inovații în biotehnologii vegetale, enzimatice și microbiene / Innovations in Biotechnologies Vegetables, Enzymatic and Microbial (în limba engleză)
IF1616
Ingineria Mediului Managementul mediului
Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilor
Managementul mediului și energie durabilă / Environmental management and sustainable energy (în limba engleză)
IF1210

* Programele de studiu vor funcționa doar dacă sunt înscriși minim 22 de studenți.
* informaţii despre domenii şi specializări sunt prezentate la secţiunea STUDII-MASTER pe pagina web a facultăţii
** Cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2023/2024 este de 3000 RON / an universitar.


Calendarul admiterii la studiile universitare de master

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023 (pentru locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere) 
Înscriere online: 4 – 15 septembrie*
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 4 – 15 septembrie
Proba eliminatorie de limba engleză (numai pentru IBVEM și EMSE): 8, 15 septembrie
Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
Completare dosar cu acte în original: 19 – 20 septembrie**
Rezultate finale: 21 septembrie

** Completarea dosarelor de concurs cu actele în original se face la sediul facultății, în sala Orizont – parter, orele 9:00 – 13:00.


Metoda de selecție

Media generală de admitere (MA) se stabileşte astfel:
MA = 0,7 MF + 0,3 MC

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare ciclul I (licenţă)
MC = media la verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

Pentru verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu se va susține interviu onsite/online: după depunerea online a dosarului și verificarea acestuia de către comisia de admitere, secretarul comisie de interviu va contacta candidații pentru a stabili o data și ora pentru interviul onsite/online.
Verificarea cunoştinţelor are drept scop evidenţierea cunoştinţelor şi experienţei candidatului în domeniul programului de master ales. Pentru pregătirea probei de verificare a cunoştinţelor se recomandă consultarea tematicii de la examenul de licență.

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obținute de candidați, în limita numărului de locuri pe fiecare specializare pentru care se organizează concursul. La admiterea la studiile universitare de masterat, în caz de medii egale la examenul de finalizare a studiilor universitare, departajarea candidaților se va face după nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă și apoi după media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul I.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.


Taxa de admitere

Taxa de admitere: 100 RON
Plata taxei de înscriere va fi efectuată prin portalul de plăți a universitatii: http://www.taxe.tuiasi.ro/
Nu uita să specifici in momentul plății: Numele candidatului și adresa de email, iar la informații privind plata taxei se selectează: ADMITERE / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului / Taxă admitere master ICPM – 100 lei (dacă nu sunt corecte aceste date, taxa plătită nu va fi luată în considerație și dosarul va fi respins).
Dovada plății taxei de admitere se face prin încărcarea în contulul de pe platforma admitere.tuiasi.ro a ordinului de plată prin care ai efectuat viramentul. Plata trebuie efectuată înainte de a transmite dosarul la comisia de admitere.


Acte necesare pentru înscriere

Dosarul de înscriere va conține: 

 • Dosar plic.
 • fişa de înscriere tip – este listată de către comisia de înscriere și apoi semnată de către candidat la depunerea dosarului de concurs (formular F1 sau F2).
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă (în original sau în copie ”conform cu originalul”) și foaia matricolă.
 • diploma de finalizare a studiilor universitare de licență / studiilor universitare de lungă durată sau diplomă echivalentă şi foaia matricolă (în original sau în copie ”conform cu originalul”); Conform Hotărârii Biroului Senat al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi din 13.07.2010, absolvenţii Facultăţilor particulare, acreditate de MECTS, se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de Master la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” pe baza DIPLOMEI DE LICENŢĂ în original având antetul ministerului).
 • certificatul de naştere, în copie ”conform cu originalul”.
 • cartea de identitate, copie simpla.
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbarii numelui, în copie ”conform cu originalul” (certificat de căsătorie, hotarâre judecătorească etc.).
 •  adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că ”nu este în evidență cu boli psihice și infectio-contagioase”; dacă un candidat este în evidență cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii.
 • dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă.
 • !! doar pentru candidaţii la masterele în limba engleză: Innovations in Biotechnologies Vegetables, Enzymatic and Microbial și Environmental Management and Sustainable EnergyProbă eliminatorie de limba engleză, notată cu admis/respins, se va susţine în datele de: 14 și 21 iulie (sesiunea iulie 2023) și respectiv în datele de: 8 și 15 septembrie (sesiunea septembrie 2023). Comisia de admitere va contacta candidații pentru programarea testului de engleză. 
 • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate.

Atenție! Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie ”conform cu originalul”, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât și copia care va fi lăsată la dosar.


Informații privind admiterea online

Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări.


Confirmarea locului și programul de confirmare

Pas 1. Aducerea la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” a dosarului de concurs cu acte pentru verificarea documentelor

Pas 2. Comisia de admitere activează opțiunea repartizată prin concurs

Pas 3. Candidatul validează opțiunea repartizată prin concurs folosind contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro

Toți pașii necesari pentru confirmarea locului obținut prin concurs la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” din Iași se vor efectua în clădirea facultății.

 • Confirmarea locului se face conform datelor înscrise pe site. Comisia pe facultate are următorul program de primire a actelor: Marți 19 septembrie – 9:00-14:00
  Miercuri 20 septembrie – 9:00-14:00
  Joi 21 septembrie – 10:00-13:00
  Vineri 22 septembrie – 10:00-12:00
 • candidații din Republica Moldova, vor duce dosarele la Rectorat

Procedura de admitere

Pentru mai multe informaţii consultaţi procedura de Organizarea şi desfăşurarea admiterii in ciclul de studii universitare de masterat PO.DID.06 (vezi în Manualul procedurilor).

Pentru intrebări vă rugăm să ne contactați la adresa: admitereficpm@gmail.com sau la telefon 0232 70 2634 (programul comisiei: orele 9:00 – 13:00)


Români de pretutindeni

Număr de locuri:

Domeniul de masterNumăr locuri
Inginerie Chimică6
Ingineria Mediului5
total facultate11

Pentru candidații din Republica Moldova dosarele se depun la rectoratul universității.
Important: candidații trebuie să susțină Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu la facultate). Vor fi contactați telefonic de comisia din facultate pentru programarea interviului onsite/online. Ne susținerea probei duce la eliminarea din concursul de admitere.

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere. Înscrierea candidaţilor români de pretutindeni se va face online. Confirmarea locului (depunerea actelor în original): Luni – Vineri, între orele 10:00 – 15:00, la Rectorat (corp T, etaj 1, camera B102).
Romanii de pretutindeni pot urma studii in
a) lb. română pe locurile alocate 1. fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, 2. fara plata taxelor de scolarizare, fara bursa si
b) in alte limbi de predare 1. cu plata taxei de scolarizare in lei, 2. cu plata taxei de scolarizare in valuta.
Link https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni, unde va rugam sa consultati Metodologia de admitere, iar un ghid informativ este disponibil în format power point. (Anexa 2 OM 3900/16.05.2017 – Art.2.)

Pentru candidații de etnie romă, pentru candidații UE și non-UE mai multe informații privind numărul de locuri și procedura de admitere sunt afișate pe pagina web a universității la Admitere Master.