loader image

Admitere Master

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu” are în oferta educaţională pentru anul universitar 2019-2020 șapte specializări pentru studiile de master.

Oferta educaţională

Ciclul universitar de MASTER*
durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 credite)
Domeniul de masterDenumirea programului universitar de master cf. H.G. 158/2018Forma de înv.Nr. total locuri bugetdin care pentru romiNr. locuri taxă***Total nr. locuri
Inginerie ChimicăProduse farmaceutice și cosmeticeIF2201032
Ingineria procedeelor nepoluante IF 170522
Controlul și procesarea alimentelor IF 181523
Biomateriale polimerice și bioresurse IF 150520
Ingineria MediuluiManagementul mediului IF 2901039
Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilor IF 1501025
Managementul mediului și energie durabilă / Environmental management and sustainable energy IF 140519
total facultate130150180
Locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Produse farmaceutice și cosmetice: 0 loc buget cu bursă și 1 loc buget fără bursă
Ingineria procedeelor nepoluante:1 loc buget cu bursă
Biomateriale polimerice și bioresurse: 1 loc buget cu bursă și 1 loc buget fără bursă
Managementul mediului:1 loc buget cu bursă  
Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilor: 1 loc buget cu bursă și 1 loc buget fără bursă 
Mai multe informații pentru românii de pretutindeni: master 

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul universității: pentru candidații de etnie romăpentru candidații UE și pentru candidați non-UE
*informaţii despre domenii şi specializări sunt prezentate la secţiunea STUDII-MASTER pe pagina web a facultăţii
*** Cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020 este de 3000 RON / an universitar.
**** Numărul de locuri este posibil să fie suplimentat prin decizia Senatului Universității.

Calendarul admiterii la studiile universitare de master

Sesiunea I – iulie 2019

 • Înscriere: 10 – 25 iulie 2019 *
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 10 – 25 iulie 2019
 • Proba eliminatorie de limba engleza (numai pentru EMSE): 25 iulie 2019, ora 15:00
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 26 iulie 2019 
 • Afișarea rezultatelor după contestații: 27 iulie 2019
 • Completare dosar cu acte în original: 26 – 29 iulie 2019 **
 • Rezultate finale pentru sesiunea iulie 2019: 29 iulie 201

Sesiunea a II-a – septembrie2019

(pentru locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere) 

 • Înscriere: 9 – 19 septembrie 2019 *
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 septembrie 2019
 • Proba eliminatorie de limba engleza (numai pentru EMSE): 19 septembrie 2019, ora 15:00
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 20 septembrie 2019
 • Afișarea rezultatelor după contestații: 21 septembrie 2019
 • Completare dosar cu acte în original: 20 – 23 septembrie 2019
 • Rezultate finale: 23 septembrie 2019

Înscrierile se fac în urmatoarele locaţii:

 • în sediul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”, 
  • în sala Orizont (parter) (Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73 – Iaşi)
  • Program înscrieri: Luni – Vineri: 9:00 – 15:00; Sâmbăta: 9:00 – 12:00.
 • în clădirea Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (în Copou), în Sala Paşilor Pierduţi –
  • intrarea de sus.
  • Bulevardul Carol I nr. 11 Iaşi.  (doar în perioada  15 – 20 iulie 2019) 
  • Program înscrieri: Luni-Vineri: 10:00 – 14:00; Sâmbăta: 10:00 – 12:00.

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu se va susține la sediul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, zilnic, în intervalul orar: 14:00 – 15:00 (Luni – Vineri) și 11:00 – 12:00 (Sâmbăta)

Metoda de selecție

Media generală de admitere (MA) se stabileşte astfel: MA = 0,7 MF + 0,3 MC

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare ciclul I (licenţă)
MC = media la verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu.
Tematica pentru domeniile de studii IC și IM poate fi consultata la comisia de admitere.
Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în ordinea opţiunilor depuse la înscriere, în limita numărului de locuri pe fiecare specializare pentru care se organizează concursul.

Candidaţii declaraţi admişi la una sau mai multe specializări de masterat din Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu” au obligaţia să-şi precizeze opţiunea pentru o singură specializare, conform calendarului stabilit de facultate.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.

La admiterea la studiile universitare de masterat, în caz de medii egale la examenul de finalizare a studiilor universitare, departajarea candidaților se va face după nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă.

Taxa de înscriere: 100 RON
Taxa se achită la casieria facultăţii sau la comisia de admitere.

Acte necesare pentru înscriere

Candidatul va avea într-un DOSAR PLIC următoarele documente: 

 • fişa de înscriere tip care se completează on-line (https://www.admitere2019-master.tuiasi.ro ) sau la sediul facultății, este listată de către comisia de înscriere și apoi semnată de către candidat la depunerea dosarului de concurs (formular F1 sau F2). ATENŢIE! Simpla completare on-line a fişei nu asigură înscrierea la concursul de admitere. Pentru finalizarea înscrierii este necesară depunerea dosarului complet la sediul facultăţii; 
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă (în original sau în copie ”conform cu originalul”) și foaia matricolă;
 • diploma de finalizare a studiilor universitare de licență / studiilor universitare de lungă durată sau diplomă echivalentă şi foaia matricolă (în original sau în copie ”conform cu originalul”); Conform Hotărârii Biroului Senat al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi din 13.07.2010, absolvenţii Facultăţilor particulare, acreditate de MECTS, se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de Master la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu” pe baza DIPLOMEI DE LICENŢĂ în original având antetul ministerului).
 • certificatul de naştere, în copie ”conform cu originalul”;
 • cartea de identitate, copie simpla ; 
 •  adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că ”nu este în evidență cu boli psihice și infectio-contagioase”; dacă un candidat este în evidență cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii; 
 • 2 fotografii color, 3 x 4 cm; 
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbarii numelui, în copie ”conform cu originalul” (certificat de căsătorie, hotarâre judecătorească etc.); 
 • !! doar pentru candidaţii la masterul în limba engleză: Environmental Management and Sustainable EnergyProbă eliminatorie de limba engleză, notată cu admis/respins, se va susţine în data de 25 iulie 2019 ora 15:00 amfiteatrul CH III (sesiunea iulie 2019) și respectiv în data de 19 septembrie 2019 ora 15:00 amfiteatrul CH III (sesiunea septembrie 2019)- alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate. 

Atentie! Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie ”conform cu originalul”, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât și copia care va fi lăsată la dosar.

Pentru mai multe informaţii consultaţi procedura de Organizarea şi desfăşurarea admiterii in ciclul de studii universitare de masterat PO.DID.06 (vezi în Manualul procedurilor).

Admiterea candidaţilor din Republica Moldova: informatii referitoare la perioada de admitere, actele necesare si numarul de locuri se găsesc pe site-ul universității.