loader image

Admitere Master

 1. Noutăți
 2. Confirmarea locului
 3. Programul comisiei de admitere
 4. Informații generale sesiunea Septembrie 2021
 5. Numărul de locuri sesiunea Septembrie 2021
 6. Calendar admitere sesiunea Septembrie 2021
 7. Metoda de selecție
 8. Acte necesare
 9. Taxa de înscriere
 10. Procedura de înscriere
 11. Români de pretutindeni

Noutăți

Rezultatele concursului de admitere Sesiunea Septembrie 2021


Confirmarea locului

Pas 1. Aducerea la comisia de admitere de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” a dosarului de concurs pentru verificarea documentelor

Pas 2. Comisia de admitere activează opțiunea repartizată prin concurs

Pas 3. Candidatul validează opțiunea ICPM repartizată prin concurs folosind contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro. Toți pașii necesari pentru confirmarea locului obținut prin concurs la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din Iași se vor efectua în clădirea facultății.


Programul comisiei de admitere

Sala Orizont, parterul facultății
Înscriere: 6 – 21 septembrie 2021 – zilnic orele 9:00 – 14:00
Primire acte: miercuri 22 septembrie 2021 – vineri 24 septembrie 2021 – zilnic orele 9:00 – 14:00, telefon: 0232 70 2634

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului este amplasată lângă Iulius Mall, pe Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 73; momentan intrarea principală este în reconstrucție, accesul fiind posibil doar prin partea laterală a clădirii (vezi pozele de mai jos).

 • fiecare candidat admis are scris în lista de rezultate un termen limită pentru depunerea actelor. vă rugăm să vă încadrați în acel termen pentru că softul de admitere vă elimină automat dosarul din concurs în cazul în care nu aduceți originale la comisie

IMPORTANT! În contextul pandemiei cu noul coronavirus și prin aplicarea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului, accesul în cladirile universității este restricțional și este obligatoriu portul măștii care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Accesul candidaților pentru predarea dosarului se face în zone bine delimitate și în număr controlat.


Informații generale

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” are în oferta educaţională pentru anul universitar 2021-2022 șapte specializări pentru studiile de master.

Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări.


Oferta educaţională SEPTEMBRIE 2021

Ciclul universitar de MASTER la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” c.f. H.G. 299/2020 durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 credite)

Numărul de locuri
Domeniul de master cf. H.G. 297/2020Denumirea programului universitar de master cf. H.G. 297/2020 *Forma de înv. Nr. total locuri buget Nr. locuri taxă** Total nr. locuri
Inginerie Chimică Produse farmaceutice și cosmetice IF152056
Ingineria procedeelor nepoluante IF11
Controlul și procesarea alimentelor IF
Biomateriale polimerice și bioresurse IF
Ingineria Mediului Managementul mediului IF 172863
Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilor IF3
Managementul mediului și energie durabilă / Environmental management and sustainable energy IF15
total facultate7148119

* Programele de studiu vor funcționa doar dacă sunt înscriși minim 22 de studenți. (BPB și CPA nu vor funcționa în anul 2021-2022 din lipsă de cereri).
* informaţii despre domenii şi specializări sunt prezentate la secţiunea STUDII-MASTER pe pagina web a facultăţii
** Cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021/2022 este de 3000 RON / an universitar.


Calendarul admiterii la studiile universitare de master

Sesiunea a II-a – septembrie 2021
(pentru locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere) 
Înscriere: 6 – 21 septembrie 2021*
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 6 – 21 septembrie 2021
Proba eliminatorie de limba engleză (numai pentru EMSE): 14 septembrie și 21 septembrie
Afişarea rezultatelor preliminare: 23 septembrie 2021
Completare dosar cu acte în original: 23 – 24 septembrie 2021**
Rezultate finale: 25 septembrie 2021

** Completarea dosarelor de concurs cu actele în original se face în perioada: 23 – 24 septembrie2021 (sesiunea Septembrie2021): orele 9:00 – 14:00, la sediul facultății, în sala Orizont – parter.


Metoda de selecție

Media generală de admitere (MA) se stabileşte astfel:
MA = 0,7 MF + 0,3 MC

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare ciclul I (licenţă)
MC = media la verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu se va susține online: după depunerea online a dosarului și verificarea acestuia de către comisia de admitere, secretarul comisie de interviu va contacta candidații pentru a stabili o data și ora pentru interviul online.
Verificarea cunoştinţelor are drept scop evidenţierea cunoştinţelor şi experienţei candidatului în domeniul programului de master ales. Pentru pregătirea probei de verificare a cunoştinţelor se recomandă consultarea tematicii de la adresa…

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obținute de candidați, în limita numărului de locuri pe fiecare specializare pentru care se organizează concursul. La admiterea la studiile universitare de masterat, în caz de medii egale la examenul de finalizare a studiilor universitare, departajarea candidaților se va face după nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă și apoi după media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul I.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.


Taxa de admitere

Taxa de admitere: 100 RON
Plata taxei de înscriere va fi efectuată prin portalul de plăți a universitatii: http://www.taxe.tuiasi.ro/
Nu uita să specifici in momentul plății: Numele candidatului și adresa de email, iar la informații privind plata taxei se selectează: Didactic / ADMITERE / Taxă admitere master ICPM – 100 lei (dacă nu sunt corecte aceste date, taxa plătită nu va fi luată în considerație și dosarul va fi respins).
Dovada plății taxei de admitere se face prin încărcarea în contulul de pe platforma admitere.tuiasi.ro a ordinului de plată prin care ai efectuat viramentul. Plata trebuie efectuată înainte de a transmite dosarul la comisia de admitere.


Acte necesare pentru înscriere

Dosarul de înscriere va conține: 

 • Dosar plic.
 • fişa de înscriere tip – este listată de către comisia de înscriere și apoi semnată de către candidat la depunerea dosarului de concurs (formular F1 sau F2).
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă (în original sau în copie ”conform cu originalul”) și foaia matricolă.
 • diploma de finalizare a studiilor universitare de licență / studiilor universitare de lungă durată sau diplomă echivalentă şi foaia matricolă (în original sau în copie ”conform cu originalul”); Conform Hotărârii Biroului Senat al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi din 13.07.2010, absolvenţii Facultăţilor particulare, acreditate de MECTS, se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de Master la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” pe baza DIPLOMEI DE LICENŢĂ în original având antetul ministerului).
 • certificatul de naştere, în copie ”conform cu originalul”.
 • cartea de identitate, copie simpla.
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbarii numelui, în copie ”conform cu originalul” (certificat de căsătorie, hotarâre judecătorească etc.).
 •  adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că ”nu este în evidență cu boli psihice și infectio-contagioase”; dacă un candidat este în evidență cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii.
 • dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă.
 • !! doar pentru candidaţii la masterul în limba engleză: Environmental Management and Sustainable EnergyProbă eliminatorie de limba engleză, notată cu admis/respins, se va susţine în datele de: 21 iulie și 28 iulie (sesiunea iulie 2021) și respectiv în datele de: 14 septembrie și 21 septembrie 2021 (sesiunea septembrie 2021). Comisia de admitere va contacta candidații pentru programarea testului de engleză. 
 • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate.

Atenție! Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie ”conform cu originalul”, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât și copia care va fi lăsată la dosar.

Procedura de admitere

Pentru mai multe informaţii consultaţi procedura de Organizarea şi desfăşurarea admiterii in ciclul de studii universitare de masterat PO.DID.06 (vezi în Manualul procedurilor).

Pentru intrebări vă rugăm să ne contactați la adresa: admitereficpm@gmail.com sau la telefon 0232 70 2634 (programul comisiei: zilnic orele 9:00 – 14:00)


Români de pretutindeni

Număr de locuri: 2

Domeniul de masterNumăr locuri cu bursăNumăr locuri fără bursă fără taxă
total facultate2

Pentru candidații din Republica Moldova dosarele se depun la rectoratul universității.
Important: candidații trebuie să susțină Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu online). Vor fi contactați telefonic de comisia din facultate pentru programare. Ne susținerea probei duce la eliminarea din concursul de admitere.

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere. Înscrierea candidaţilor români de pretutindeni se va face online, în perioada 6-21 septembrie 2021. Afișare rezultate preliminare: 23 septembrie 2021. Confirmarea locului (depunerea actelor în original): 23-24 septembrie 2021: Luni – Vineri, între orele 10:00 – 15:00, la Rectorat (corp T, etaj 1, camera B102). Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original pierd locul ocupat. Rezultatele finale: 25 septembrie 2021

Pentru candidații de etnie romă, pentru candidații UE și non-UE mai multe informații privind numărul de locuri și procedura de admitere sunt afișate pe pagina web a universității la Admitere Master.