loader image

Admitere Doctorat

Două sesiuni de admitere la doctorat în 2019:

 • Sesiunea I: 1 – 26 iulie 2019
 • Sesiunea a II-a: 2 – 19 septembrie 2019

Testul de competență lingvistică:

 • la data de 26.07.2019 pentru candidații înscriși în sesiunea din iulie;
 • la data de 20.09.2019 pentru candidații înscriți în ambele sesiuni.

Colocviul de admitere (o singură sesiune pentru toți candidații înscriși în ambele sesiuni de înscriere):

ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași (IOSUD-TUIASI)  

Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior (al treilea) de studii universitare dedicat dezvoltării resurselor umane pregătite pentru cercetare științifică și inserție pe piața muncii înalt calificate.

În Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași  – ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-TUIASI) se desfășoară numai doctorat științific. IOSUD-TUASI organizează studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Științe exacte și domeniul Științe inginerești.  

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

 • În cadrul IOSUD-TUlASl funcționează Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) care are drept misiune asigurarea conditiilor de desfăsurare a ciclului de studii universitare de doctorat. 
 • Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat – prof.univ.dr.ing. LIVIU GORAȘ  

Școala Doctorală a lOSUD-TUIASI

 •  CSUD are în subordine Școala Doctorală înființată prin Hotărârea Senatului nr. 347 din 27.10.2017. Școala Doctorală coordonează activitatea celor 10 Consilii de Coordonare a Programelor Doctorale care funcționează la nivelul facultăților.
 • Directorul Școlii doctorale a universității  – prof.univ.dr.ing.ec. DUMITRU NEDELCU  

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale

 • La nivelul fiecărei facultăți funcționează un Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD), care asigură organizarea și desfășurarea întregii activități din cadrulprogramelor doctorale ale facultății. 
 • Directorul CCPD este mandatat de Directorul Școlii Doctorale să semneze documentele privind derularea programelor doctorale.

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD) al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”:

Director: Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu  
 
Membri
Prof.univ.dr.habil.ing. Gabriela Lisă 
Prof.univ.dr.habil.chim. Laura Bulgariu 
Prof.univ.dr.ing. Daniel Mircea Sutiman

Domenii şi conducători de doctorat

În cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simonescu” doctoratul se desfășoară în prezent pe 3 domenii:

Admitere Doctorat 2019 

Informaţiile cu privire la admitere (conducătorii de doctorat, actele necesare, tematica şi bibliografia, calendarul şi rezultatele) sunt afișate pe site-ul: Şcoala doctorală la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

IMPORTANT:

1.  DOCTORATUL se organizează:

 • cu frecvență cu bursă – BUGET – pentru o perioada de 3 ani; 
 • cu frecvență redusă și fără bursă – BUGET- pentru o perioada de 3 ani 
 • cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioada de 3 ani; 

Doctoratul are doua componente: 

 • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I) 
 • Programul de cercetare științifică (anul II și III)

Prelungirea studiilor doctorale se aprobă pentru incheierea Programului de cercetare științifică pentru susținerea rapoartelor de cercetare, pentru cazurile în care este necesară o perioadă suplimentară de experimentare sau testare a rezultatelor cercetării (maximum 2 ani). Pe perioada de prelungire studentul doctorand cu taxă va achita in continuare taxa de școlarizare, iar cel cu bursă sau fără bursă, 50% din taxă.

În cazul în care studentul doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii (3 ani) și a eventualelor întreruperi sau prelungiri aprobate, poate beneficia de o perioadă de grație de maximum 4 ani, pentru a finaliza și susține public teza de doctorat. Pentru perioada de grație solicitată în scris studentul-doctorand nu achită taxe de școlarizare, dar depășirea acestui termen conduce in mod automat la exmatricularea sa.

Durata totală maximă de desfășurare a studiilor de doctorat, inclusiv perioadele de intrerupere, prelungire grație, nu poate depăși 9 ani.

2.  La doctorat se pot înscrie absolvenții studiilor universitare de licență non-Bologna – de lungă durată (cu sau fără absolvirea studiilor de master).

3. Absolvenții studiilor universitare de licență Bologna se pot înscrie la doctorat numai dacă au absolvit și studiile universitare de master.

4.  Dosarele de înscriere se depun la Rectoratul Universității, Școala Doctorală ”TUIASI”, corp T, etaj 1, cam B105, d-na Cristina Nagîț.  

Organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de Doctorat – ciclul III de studii universitare

Pentru mai multe informaţii consultaţi link-ul: Şcoala doctorală la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Tabel locuri repartizate la doctorat – septembrie 2019

Domeniul de doctorat Conducător de doctorat Locuri alocate
Cu frecvență cu bursă Cu frecvență redusă
fără bursă
Cu frecvență cu taxă Rromi, cu frecvență redusă fără bursă
Inginerie Chimică Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval 1 4 1
Prof. univ. dr. ing. Gabriela Cârjă 1
Prof. univ. dr. ing. Silvia Curteanu 1
Prof. univ. dr. ing. Anca Galaction 1
Conf. univ. dr. habil. ing. Maria Harja 1
Prof. univ. dr. habil. ing. Gabriela Lisă 1 1
Prof. univ. dr. ing. Teodor Măluțan 1
Prof. univ. dr. ing. Ioan Mămăligă 1
Conf. univ. dr. habil. ing. Daniela Șuteu
Chimie Prof. univ. dr. ing. Nicolae Hurduc 1
Prof. univ. dr. ing. Daniel-Mircea Sutiman 1
Ingineria Mediului Prof. univ. dr. habil. chim. Laura Bulgariu 2 1
Prof. univ. dr. ing. Maria Gavrilescu 2
Prof. univ. dr. ing. Florica Manea 1
Prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu 1 1 1
Conf. univ. dr.habil. ing. Lavinia Tofan 1
Prof. univ. dr. habil. ing. Irina Volf 1
TOTAL 15 6 5 1

Etapele admiterii la doctorat: http://doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2019.htm

Actele necesare pentru înscrierea la doctorat: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Acte_admitere.htm

Testul la limba străină – se va susține la ora 10, Catedra de limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5astfel:

 • la data de 10.07.2019 pentru candidații înscriși în sesiunea din iulie;
 • la data de 20.09.2019 pentru candidații înscriți în ambele sesiuni.
 • Testul de competență lingvistică va fi susținut de către:
 • absolvenții universității noastre din promoțiile anterioare anului 2005;
 • absolvenții altor universități care nu au un certificat.
 • Sunt echivalate certificatele internaționale de limba engleză, franceză, germana precum și cele eliberate de centrele culturale sau cele care funcționează în cadrul universităților acreditate dacă sunt în termen de valabilitate.
 • Taxa pentru susținerea testului – este: 
  • 80 lei pentru absolvenții universității noastre, 
  • 100 lei pentru absolvenții altor universități 
  • În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute la nivel național, valabile pentru o perioadă de 2 ani.  

Colocviul de admitere la doctorat

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de studii universitare de doctorat, REG.11(vezi în Manualul procedurilor), ale Procedurii de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor), ale unor Decizii ale CSUD, Rectorului Universității și Hotărâri ale Senatului în acest sens.

Admiterea la doctorat se organizează pentru domeniile de doctorat care activează în Școala doctorală, pentru numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat și cu taxă, alocate prin Decizia Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea Senatului Universităţii și repartizate conducătorilor de doctorat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate sau în alte universități și care sunt afiliați școlii doctorale.

Admiterea la doctorat se realizează pe bază de concurs. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează în luna septembrie, la data propusă de CCPD conform calendarului înaintat de CSUD și Școala Doctorala TUIASI și aprobată de Consiliul Facultății.

Colocviul de admitere la doctorat în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” se va desfășura în data de luni, 23 septembrie 2019, ora 9:00, în Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”.

Admiterea la doctorat a românilor de pretutindeni și a romilor, precum și a altor categorii specifice de candidați menționate mai jos se realizează la nivelul Comisiei de admitere a CSUD, după criterii propuse de CSUD și aprobate de Consiliul de Administrație al Universității, prin Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Informații specifice privind admiterea la doctorat a diferitelor categorii de candidați precum:   
I – admiterea cetățenilor români, a cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene și statele aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene 
II – admiterea cetățenilor români de etnie rromă 
III – admiterea românilor de pretutindeni 
IV – admiterea cetățenilor străini din state aflate in afara spațiului comunitar   

se pot găsi la adresa web: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2019.htm

Componența comisiei pentru susținerea colocviului de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2019

                       1.   Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu          președinte 
                       2.   Prof.univ.dr.ing. Teodor Măluțan            membru
                       3.   Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu              membru 
                       4.   Prof.univ.dr.ing. Daniel Mircea Sutiman  membru

Componența comisiei pentru contestații – admitere doctorat, sesiunea septembrie 2019

                       1.   Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu 
                       2.   Prof.univ.dr.habil.ing. Gabriela Lisă 
                       3.   Prof.univ.dr.habil.chim. Laura Bulgariu

Criteriile de selecție

Metoda de selecție pentru concursul de admitere este sub formă de colocviu – organizat ca probă orală, pe baza tematicii și a bibliografiei propuse de CCRD și aprobată de Consiliul Facultății și de Consiliul de Administrație al TUIAȘI. Pentru fiecare candidat, fiecare din membrii comisiei de admitereapreciază, cu note de la 1 la 10, atât nivelul de cunoștințe asociat domeniului de doctorat conform tematicii domeniului și a bibliografiei recomandate, precum și capacitatea candidatului de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice.

Cerinţele minimale de performanţă pentru candidaţii la concursul de admitere la doctorat privesc următoarele aspecte: 
– originalitatea şi claritatea obiectivelor temei de cercetare vizate, 
– cunoștințe privind stadiul cercetărilor în domeniul tematicii alese, 
– capacitatea de căutare și selecţie a celor mai relevante și recente surse bibliografice relevante pentru domeniul de cercetare ales, 
– calitatea, corectitudinea şi claritatea prezentării, 
– capacitatea de a răspunde la ȋntrebările comisiei, ȋn domeniul de cercetare propus.  

Media de concurs se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de admitere, cu două zecimale, fără rotunjire. Pentru ca un candidat să fie eligibil, media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de admitere trebuie să fie de minimum 7(șapte), conform Art. 13, 15, paragraful 1) din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Selecția candidaților la admiterea la doctorat se face în ordinea mediei obținute de candidați la concursul de admitere, în limita locurilor scoase la concurs, conform Art. 15, alineatul 1,  din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Depunerea contestațiilor referitoare la rezultatele concursului de admitere se face în acord cu prevederile Art. 15, alineat (5) din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Validarea și înmatricularea candidaților admiși, încheierea Contractului de studii universitare de doctorat se realizează conform prevederilor Art. 15, alineatele (2), (3), Art. 16,  din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat COD PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Tematica și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2019

Domeniul de doctoratTematica și bibliografia
Inginerie chimică  Tematica
1. Cataliza eterogenă 
2. Ingineria proceselor fizice din industria chimică 
3. Bioprocese și biomateriale

Bibliografie
1.    E. Dumitriu, D. Lutic – Cataliza – o abordare generală, Editura VIE, Iasi, 2002, pg.80-210. 
2.    R. Tudose – Ingineria proceselor fizice din industria chimică, Editura Academiei Române, București, 2000. 
3.    D. Cașcaval, C. Oniscu – Inginerie biochimică și biotehnologie, vol. I+III, Editura Performantica, Iași, 2002, 2004.
4.    G. Carja, D. Mareci, M.I.Popa – Chimie fizică, Editura PIM, 2014
ChimieTematica
1. Compuși de coordinație 
2. Conversia electrochimică a energiei 
3. Compuși de incluziune, zeoliți, chimia membranelor
4. Biomateriale   

Bibliografie
1.    Gh. Marcu – Chimia compușilor coordinativi, Editura Academiei Române, București, orice ediție. 
2.    M.I. Popa, D. Mareci – Electrochimie și coroziune, Editura Politehnium, Iași, 2005. 
3.    C. Luca, A. Popa, Gh. Mihăila – Compuși de incluziune, Editura Știintifică, București, 1992.
4.    V.-M. Gorduza, L. Tofan, D. Șuteu, E.-V. Gorduza – Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Editura Cermi, Iasi, 2002
Ingineria mediului  Tematica
1. Epurarea apelor uzate 
2. Managementul integrat al mediului și evaluări de mediu 
3. Valorificarea și managementul deșeurilor 

Bibliografie
1.    K.L. Wang, T.E. Hung, H.H. Lo, C. Yapijakis (Eds.) – Handbook of Industrial Hazardous Wastes, vol.1 și 2., Marcel Dekker, New York, 2004. 
2.    M. Macoveanu, Metode şi tehnici de evaluare a impactului ecologic, Editura EcoZone, Iaşi, 2006.
3.    C. Teodosiu, G. Barjoveanu, Managementul integrat al mediului, Ed. a III-a revizuită, Editura ECOZONE, 2011. 
4.    M. Gavrilescu, Estimarea şi managementul riscului, Editura EcoZone, Iaşi, orice ediție
5.    C. Teodosiu (Ed.), 2011, Managementul integrat al resurselor de apă la nivel de bazin hidrografic: instrumente informaționale și de comunicare, Editura Politehnium, Iași, 2011.