loader image

Admitere Doctorat

Rezultat admitere la doctorat, septembrie 2021 Din ratiuni de confidentialitate, în tabele nu sunt trecute numele candidatilor, ci doar numarul dosarului.

Colocviul de admitere: luni, 20 septembrie 2021 ora 10:00, în on-line: link zoom.

Două sesiuni de admitere la doctorat în 2021:

  • Sesiunea I: 5 – 15 iulie 2021
  • Sesiunea a II-a: 1 – 16 septembrie 2021
  • Program înscrieri: 11:00 – 14:00
  • Dosarul se incarca, in mod obligatoriu online www.admitere.tuiasi.ro. Originalul trebuie depus până în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie (28.09.2021) la Secretariatul CSUD.

Testul la limba străină – ora 10:00, în data de 16.07.2021, pentru candidații înscriși în sesiunea I și în data de 17.09.2021, pentru candidații înscriși în sesiunea a II-a, la Catedra de Limbi straine, Corp CH, etaj 5, pentru candidații inscrisi in ambele sesiuni. Testul grilă va fi susținut online, dacă nu va fi posibilă prezența fizică.
Testul de competență lingvistică va fi susținut de către:
• absolvenții de lungă durată ai TUIASI (5 ani); și
• absolvenții altor universități care nu au un astfel de certificat.
Sunt echivalate certificatele internaționale de limba engleză, franceză, germană, precum și cele eliberate de centrele culturale sau cele care funcționează în cadrul unversităților acreditate, dacă sunt în termen de valabilitate.
Taxa pentru susținerea testului este: 80 de lei pentru absolvenții TUIASI și 100 de lei pentru absolventii altor universități. În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de doi ani.
Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – Cod fiscal 4701606 (Beneficiar – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății – Taxă susținere test limba straină doctorat – LINGUATEK). La susținerea testului veți face dovada plății acestei taxe.

Colocviul de admitere: luni, 20 septembrie 2021 ora 10:00, link

Repartizarea locurilor la doctorat pe conducători de doctorat

Conducător de doctoratDomeniul de doctorat cu bursă fără bursă cu taxa
Prof.univ.dr.ing. Dan Cașcaval inginerie chimică 1
Prof.univ.dr.ing. Gabriela Carja inginerie chimică1
Prof.univ.dr.habil.ing. Maria Harja inginerie chimică 1
Prof.univ.dr.habil.ing. Gabriela Lisa inginerie chimică 1
Prof.univ.dr.ing. Teodor Măluțan inginerie chimică 1
Prof.univ.dr.habil.ing. Ioan Mămăligă inginerie chimică 1
Prof.univ.dr.habil.chim. Gabriela Ciobanuchimie11
Prof.univ.dr.ing. Geta Davidchimie1
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc chimie11rom
Prof.univ.dr.ing. Daniel Mircea Sutiman chimie1
Prof.univ.dr.habil.chim. Laura Bulgariu ingineria mediului11
Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu ingineria mediului 12
Prof.univ.dr.habil.ing. Florica Manea ingineria mediului 1
Conf.univ.dr.habil.ing. Brândușa Slușeringineria mediului1
Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu ingineria mediului 111
Conf.univ.dr.habil.ing. Lavinia Tofan ingineria mediului 1
Prof.univ.dr.habil.ing. Irina Volf ingineria mediului 11
Conf.univ.dr.ing. Carmen Zahariaingineria mediului1
Total146 + 1 rom5

Detalii – în continuarea paginii și la adresa web:
https://www.tuiasi.ro/doctorat/doctorat-admitere-candidati/


Informaţiile cu privire la admitere (conducătorii de doctorat, actele necesare, tematica şi bibliografia, calendarul şi rezultatele) sunt afișate pe site-ul: Şcoala doctorală la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

IMPORTANT:

1.  DOCTORATUL se organizează:

  • cu frecvență cu bursă – BUGET – pentru o perioada de 3 ani; 
  • cu frecvență redusă și fără bursă – BUGET- pentru o perioada de 3 ani 
  • cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioada de 3 ani; 

Doctoratul are doua componente: 

  • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I) 
  • Programul de cercetare științifică (anul II și III)

Prelungirea studiilor doctorale se aprobă pentru incheierea Programului de cercetare științifică pentru susținerea rapoartelor de cercetare, pentru cazurile în care este necesară o perioadă suplimentară de experimentare sau testare a rezultatelor cercetării (maximum 2 ani). Pe perioada de prelungire studentul doctorand cu taxă va achita in continuare taxa de școlarizare, iar cel cu bursă sau fără bursă, 50% din taxă.

În cazul în care studentul doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii (3 ani) și a eventualelor întreruperi sau prelungiri aprobate, poate beneficia de o perioadă de grație de maximum 4 ani, pentru a finaliza și susține public teza de doctorat. Pentru perioada de grație solicitată în scris studentul-doctorand nu achită taxe de școlarizare, dar depășirea acestui termen conduce in mod automat la exmatricularea sa.

Durata totală maximă de desfășurare a studiilor de doctorat, inclusiv perioadele de intrerupere, prelungire grație, nu poate depăși 9 ani.

2.  La doctorat se pot înscrie absolvenții studiilor universitare de licență non-Bologna – de lungă durată (cu sau fără absolvirea studiilor de master).

3. Absolvenții studiilor universitare de licență Bologna se pot înscrie la doctorat numai dacă au absolvit și studiile universitare de master.

4.  Dosarele de înscriere se depun la Rectoratul Universității, Școala Doctorală ”TUIASI”, corp T, etaj 1, cam B105, d-na Cristina Nagîț.  

Organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de Doctorat – ciclul III de studii universitare

Pentru mai multe informaţii consultaţi link-ul: Şcoala doctorală la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Tabel locuri repartizate la doctorat – septembrie 2021

Domenii de doctoratFrecvență cu bursăFrecvență redusă, fără bursăCu taxă
Inginerie Chimică510
Chimie21 rom3
Ingineria Mediului752
Total146 + 1 rom5

Etapele admiterii la doctorat: http://doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2021.htm

Actele necesare pentru înscrierea la doctorat: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Acte_admitere.htm

Colocviul de admitere la doctorat

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de studii universitare de doctorat, REG.11(vezi în Manualul procedurilor), ale Procedurii de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor), ale unor Decizii ale CSUD, Rectorului Universității și Hotărâri ale Senatului în acest sens.

Admiterea la doctorat se organizează pentru domeniile de doctorat care activează în Școala doctorală, pentru numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat și cu taxă, alocate prin Decizia Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea Senatului Universităţii și repartizate conducătorilor de doctorat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate sau în alte universități și care sunt afiliați școlii doctorale.

Admiterea la doctorat se realizează pe bază de concurs. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează în luna septembrie, la data propusă de CCPD conform calendarului înaintat de CSUD și Școala Doctorala TUIASI și aprobată de Consiliul Facultății.

Colocviul de admitere la doctorat în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” se va desfășura în data de luni, 20 septembrie 2021, ora 10:00, în Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”. Colocviul va avea loc pe platforma on-line Google Meet, la link-ul primit prin posta electronica de fiecare candidat, sau, în varianta față în față în funcție de condițiile epidemiologice existente.

Admiterea la doctorat a românilor de pretutindeni și a romilor, precum și a altor categorii specifice de candidați menționate mai jos se realizează la nivelul Comisiei de admitere a CSUD, după criterii propuse de CSUD și aprobate de Consiliul de Administrație al Universității, prin Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Informații specifice privind admiterea la doctorat a diferitelor categorii de candidați precum:   
I – admiterea cetățenilor români, a cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene și statele aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene 
II – admiterea cetățenilor români de etnie rromă 
III – admiterea românilor de pretutindeni 
IV – admiterea cetățenilor străini din state aflate in afara spațiului comunitar   

se pot găsi la adresa web: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2020.htm

Componența comisiei pentru susținerea colocviului de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2021

                       1.   Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc          președinte 
                       2.   Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu           membru
                       3.   Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu              membru 
4. Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu membru
                       5.   Prof.univ.dr.ing.  Teodor Măluțan   membru

Componența comisiei pentru contestații – admitere doctorat, sesiunea septembrie 2021

                       1.   Prof.univ.dr.ing. Gabriela Ciobanu 
                       2.   Prof.univ.dr.habil.ing. Gabriela Lisă 
                       3.   Prof.univ.dr.habil.chim. Laura Bulgariu

Criteriile de selecție

Metoda de selecție pentru concursul de admitere este sub formă de colocviu – organizat ca probă orală, pe baza tematicii și a bibliografiei propuse de CCRD și aprobată de Consiliul Facultății și de Consiliul de Administrație al TUIAȘI. Pentru fiecare candidat, fiecare din membrii comisiei de admitereapreciază, cu note de la 1 la 10, atât nivelul de cunoștințe asociat domeniului de doctorat conform tematicii domeniului și a bibliografiei recomandate, precum și capacitatea candidatului de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice (cu media finală de cel puţin 7, conform Regulamentului SD).

Cerinţele minimale de performanţă pentru candidaţii la concursul de admitere la doctorat privesc următoarele aspecte: 
– originalitatea şi claritatea obiectivelor temei de cercetare vizate, 
– cunoștințe privind stadiul cercetărilor în domeniul tematicii alese, 
– capacitatea de căutare și selecţie a celor mai relevante și recente surse bibliografice relevante pentru domeniul de cercetare ales, 
– calitatea, corectitudinea şi claritatea prezentării, 
– capacitatea de a răspunde la ȋntrebările comisiei, ȋn domeniul de cercetare propus.  

Media de concurs se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de admitere, cu două zecimale, fără rotunjire. Pentru ca un candidat să fie eligibil, media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de admitere trebuie să fie de minimum 7(șapte), conform Art. 13, 15, paragraful 1) din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Selecția candidaților la admiterea la doctorat se face în ordinea mediei obținute de candidați la concursul de admitere, în limita locurilor scoase la concurs, conform Art. 15, alineatul 1, din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Depunerea contestațiilor referitoare la rezultatele concursului de admitere se face în acord cu prevederile Art. 15, alineat (5) din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Validarea și înmatricularea candidaților admiși, încheierea Contractului de studii universitare de doctorat se realizează conform prevederilor Art. 15, alineatele (2), (3), Art. 16,  din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat COD PO.CSUD.02 (vezi în Manualul procedurilor).

Tematica și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2021

Domeniul de doctoratTematica și bibliografia
Inginerie chimică  Tematica
1. Cataliza eterogenă 
2. Ingineria proceselor fizice din industria chimică 
3. Bioprocese și biomateriale

Bibliografie
1.    E. Dumitriu, D. Lutic – Cataliza – o abordare generală, Editura VIE, Iasi, 2002, pg.80-210. 
2.    R. Tudose – Ingineria proceselor fizice din industria chimică, Editura Academiei Române, București, 2000. 
3.    D. Cașcaval, C. Oniscu – Inginerie biochimică și biotehnologie, vol. I+III, Editura Performantica, Iași, 2002, 2004.
4.    G. Carja, D. Mareci, M.I.Popa – Chimie fizică, Editura PIM, 2014
ChimieTematica
1. Compuși de coordinație 
2. Conversia electrochimică a energiei 
3. Compuși de incluziune, zeoliți, chimia membranelor
4. Biomateriale
5. Polimeri  

Bibliografie
1.    Gh. Marcu – Chimia compușilor coordinativi, Editura Academiei Române, București, orice ediție. 
2.    M.I. Popa, D. Mareci – Electrochimie și coroziune, Editura Politehnium, Iași, 2005. 
3.    C. Luca, A. Popa, Gh. Mihăila – Compuși de incluziune, Editura Știintifică, București, 1992.
4.    V.-M. Gorduza, L. Tofan, D. Șuteu, E.-V. Gorduza – Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Editura Cermi, Iasi, 2002
5. C.I. Simionescu, C. Vasiliu Oprea, B. Siminonescu, C. Negulianu, V. Bulacovschi – Chimie macromoleculara – Editura Didactica si Pedagogica, 1985
Ingineria mediului  Tematica
1. Epurarea apelor uzate 
2. Managementul integrat al mediului și evaluări de mediu 
3. Valorificarea și managementul deșeurilor 

Bibliografie
1.    K.L. Wang, T.E. Hung, H.H. Lo, C. Yapijakis (Eds.) – Handbook of Industrial Hazardous Wastes, vol.1 și 2., Marcel Dekker, New York, 2004. 
2.    M. Macoveanu, Metode şi tehnici de evaluare a impactului ecologic, Editura EcoZone, Iaşi, 2006.
3.    C. Teodosiu, G. Barjoveanu, Managementul integrat al mediului, Ed. a III-a revizuită, Editura ECOZONE, 2011. 
4.    M. Gavrilescu, Estimarea şi managementul riscului, Editura EcoZone, Iaşi, orice ediție
5.    C. Teodosiu (Ed.), 2011, Managementul integrat al resurselor de apă la nivel de bazin hidrografic: instrumente informaționale și de comunicare, Editura Politehnium, Iași, 2011.